Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Zbadaj swój poferment!

plik Zbadaj swój poferment!

Aby w odpowiedni sposób wykorzystać i rolniczo zagospodarować pulpę pofermentacyjną co zapewnie przełoży się na opłacalną pracę instalacji, niezbędne jest przeprowadzenie jej badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. Przefermentowana masa w porównianiu z gnojowicą i obornikiem jest bardziej przyjazna środowisku ze względu na to iż emituje mniej metanu a tym samym eliminuje emisję odoru.

 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące analizy fizyko-chemiczne masy pofermentacyjnej:

 • pH,
 • sucha masa,
 • sucha masa organiczna,
 • azot ogólny,
 • azot amonowy,
 • fosfor ogólny, potas, Na, Ca, Mg.

Przy współpracy z uczelnią wyżsżą przeprowadzamy ilościowe i jakościowe badania mikrobiologiczne:

 • E. Coli,
 • Salmonella,
 • Enterococcus.
mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner