Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Biogaz i biomasa

 

 

Monitoring pracy biogazowni

 

Laboratorium chemiczne Baltic Lab zostało stworzone na potrzeby badań nad optymalizacją i monitoringiem pracy biogazowni. Wyniki przeprowadzanych analiz laboratoryjnych dostarczają niezbędnych informacji o prawidłowości zmian biochemicznych procesu fermentacji metanowej.

 

Biogazodochodowość

 

Badanie biogazdochodowości biomasy powinno zostać wykonane, zanim przystąpi się do projektowania biogazowni, ale także gdy: chce się skontrolować nowy substrat, sprawdzić jak na substrat wpływa czas oraz sposób jego przechowywania albo podejrzewa się zanieczyszczenie substratów lub doszło do awarii biogazowni.

 

Na podstawie wyników badania biogazodochodowości, pojedynczych substratów, bądź ich mieszanek, przeprowadzonego przy użyciu urządzenia AMPTS można oszacować objętość (dobowy przyrost) wyprodukowanego biogazu. Ocena efektywności analizowanych substratów możliwa jest natomiast poprzez zmierzenie zawartości metanu.

 

Analiza jakościowa biogazu

 

Analiza jakościowa biogazu możliwa jest dzięki analizie chromatograficznej. Biogaz oprócz metanu zawiera także dwutlenek węgla i siarkowodór, które zmniejszają wartość energetyczną i ograniczają jego techniczne wykorzystanie m.in. przez działanie na instalację. W związku z tym wykonujemy analizę chromatograficzną biogazu pod względem zawartości: CH4 [%], CO2 [%], O2 [%], H2S [ppm].

 

Analiza masy fermentacyjnej

 

Analiza fizykochemiczna wsadu wprowadzanego do komory fermentacyjnej obejmuje: pH, przewodność, suchą masę oraz suchą masę organiczną, stężenie azotu amonowego, a także FOS i TAC. Badanie poszczególnych parametrów pozwala na dobór początkowych warunków procesu fermentacji. Współczynnik FOS/TAC wskazuje wielkość obciążenia (niedociążenia bądź przeciążenia) fermentacji metanowej. Wartość FOS jest sumą wszystkich lotnych kwasów organicznych występujących w próbce. Wartość TAC określa alkaliczną pojemność buforową. pH ma znaczący wpływ na aktywność mikroorganizmów przeprowadzających proces fermentacji metanowej. Na stabilność odczynu z kolei ma wpływ parametr TAC. Wskaźnik FOS/TAC to jeden z najważniejszych parametrów, które należy systematycznie oznaczać w każdej biogazowni. Pozwala na szybkie wykrycie niekorzystnych zmian w procesie fermentacji.

 

Oferujemy także badanie profilu i stężenia poszczególnych lotnych kwasów tłuszczowych w analizowanej próbce metodą chromatograficzną, która jest bardziej precyzyjna niż analiza wskaźnika FOS. Na podstawie uzyskanych wyników można wyliczyć stosunek zawartości poszczególnych Lotnych Kwasów Tłuszczowych (LKT), który będzie wskazywał na prawidłowy przebieg procesu fermentacji.

 

Uzupełnieniem standardowych analiz jest oznaczanie makro- i mikroelementów, takich jak: 
P, K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg.

 

Pakiety analiz kierowane do biogazowni

Przeprowadzamy kompleksowe badania biomasy. Przygotowaliśmy pakiety analiz kierowane do biogazowni w całym kraju. Oferujemy takie analizy jak: pH, przewodność, FOS, TAC, FOS/TAC, sucha masa, sucha masa organiczna oraz azot amonowy i Kjeldahla. Dodatkowe oznaczenia są również bardzo istotnym elementem bilansu składników w komorze fermentacyjnej. Zakłócenia we wskazanych parametrach prowadzą do zahamowania wzrostu bakterii oraz ilości produkowanego metanu.Analiza substratu:

 • pH

 • przewodność

 • sucha masa

 • sucha masa organiczna

 • azot Kjeldahla

 • azot amonowy

 • ChZT

Analiza masy fermentacyjnej - pakiet podstawowy

 • pH,

 • FOS

 • TAC

 • FOS/TAC

Analiza masy fermentacyjnej - pakiet rozszerzony

 • pH,

 • przewodność

 • FOS

 • TAC

 • FOS/TAC

 • sucha masa

 • sucha masa organiczna

 • azot amonowy

 • profil LKT

 • mikroelementy

 • makroelementy

Analiza masy pofermentacyjnej:

 

 • sucha masa

 • pH

 • azot ogólny

 • azot amonowy

 • potas

 • fosfor

 • sód, wapń, magnez

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner