Rejestracja

Biogaz i biomasa

 • Wyniki przeprowadzanych analiz laboratoryjnych są podstawą do prawidłowego sterowania procesem fermentacji metanowej a tym samym efektywności działania biogazowni. Laboratorium Baltic LAB zostało stworzone na potrzeby badań nad optymalizacją pracy biogazowni. Nasze usługi kierujemy zarówno do biogazowni uruchamianych jak i pracujących.
 • Analiza fizyko - chemiczna wsadu wprowadzanego do komory fermentacyjnej obejmuje badania: pH, przewodność, sucha masa, sucha masa organiczna. Badanie poszczególnych parametrów pozwala na dobór początkowych warunków procesu fermentacji.
 • Badanie biogazdochodowości biomasy powinno przeprowadzać się, zanim przystąpi się do projektowania biogazowni, ale także gdy: chce się skontrolować nowy substrat, sprwadzić jak na substrat wpływa czas oraz sposób jego przechowywania, podejrzewa się zanieczyszczenie substratów bądź doszło do awarii biogazowni. Na podstawie wyników badania biogazodochodowości substratów wiadomo jaka jest ilość wyprodukowanego biogazu a także jego skład, a tym samym jaka jest wydajność procesu fermentacji.
 • Stan zdrowia biogazowni można ustalić na podstawie badania masy fermentacyjnej z każdego fermentatora na zawartość FOS, TAC co pozwala na wyliczenie zależności FOS/TAC. Obliczony współczynnik wskazuje wielkość obciążenia (niedociążenia bądź przeciążenia) fermentacji metanowej. Wartość FOS (Lotne Kwasy Tłuszczowe) jest sumą wszystkich kwasów występujących w próbce. Wartość TAC (Alkaliczna Pojemność Buforowa) jest sumą wszystkich substancji buforowych w próbce. Odczyn pH ma znaczący wpływ na aktywność bakterii, który musi być stabilny by mikroorganizmy przeprowadzały proces fermentacji w sposób efektywny. Na stabilność odczynu mają wpływ roztwory buforowe, dlatego niezbędne jest przeprowadzanie analizy TAC.
 • Nasze laboratorium oferuje również badanie ilości poszczególnych kwasów w analizowanej próbce za pomocą chromatografu gazowego, które jest bardziej pracochłonne niż analiza FOS/TAC, aczkolwiek uzyskane informacje są dużo bardziej wartościowe i precyzyjne. Dzięki takiej analizie można wyliczyć stosunek zawartości poszczególnych Lotnych Kwasów Tłuszczowych, a co za tym idzie można określić bardziej dokładnie zdrowotność danej biogazowni.
 • W zakres naszych usług wchodzi również rozszerzony pakiet badań masy fermentacyjnej. W skład takiego pakietu wchodzą takie analizy jak: pH, przewodność, FOS, TAC, FOS/TAC, sucha masa, sucha masa organiczna oraz azot amonowy. Dodatkowewe oznaczenia są również bardzo istotnym elementem bilansu składników w komorze fermentacyjnej. Zakłócenia we wskazanych parametrach prowadzą do spadku ilości produkowanego metanu oraz zahamowania wzrostu bakterii.

 

Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.