Rejestracja

Woda, ścieki i gleba

  • Gwałtowny rozwój gospodarki wymaga profesjonalnego monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska, mający na celu dbałość o otaczające nas środowisko. Co za tym idzie nasze działania powinny być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasza oferta wychodzi naprzeciw potrzebom klientów chcących działać z troską o środowisko.
  • Podstawowymi parametrami z zakresu analizy wody i ścieków są: pH, przewodność, sucha masa, sucha masa organiczna, ChZT, BZT5, azot Kjeldahla, potencjał redoks i inne. Nasze laboratorium oferuje także badanie parametrów ścieków, których wybór jest bezpośrednio uzależniony od charakteru i rodzaju prowadzonej działalności. Na przykład myjnie samochodowe muszą badać takie parametry jak: węglowodory ropopochodne oraz zawiesiny ogólne.
  • Prawidłowe ustalenie dawek nawozowych dla roślin wymaga przeprowadzenia analiz fizykochemicznych gleby, które określają aktualną zawartość podstawowych składników pokarmowych: azot, potas, fosfor, Mg, Na, Ca.

 

Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.