Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Woda, ścieki i gleba

 

 

Analiza wody, ścieków i gleby

 

Gwałtowny i niekontrolowany rozwój gospodarki jest jedną z przyczyn degradacji otaczającego nas środowiska, dlatego też konieczny jest profesjonalny monitoring i analiza wprowadzanych zanieczyszczeń. Nasze działania powinny, więc być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oferta Laboratorium chemicznego Baltic Lab wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, chcących działać proekologicznie.

 

Oferujemy analizę wody w zakresie:, mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna, azot amonowy, azotyny, azotany, mangan, żelazo, twardość, suma substancji rozpuszczonych, a także badania mikrobiologiczne.

 

Podstawowymi parametrami z zakresu analizy ścieków i osadów ściekowych są m.in.: pH, przewodność, sucha masa, sucha masa organiczna, ChZT, BZT5, azot Kjeldahla, zawiesiny, potencjał redoks i zawartość pierwiastków. Nasze laboratorium oferuje ponadto badanie parametrów, których wybór jest bezpośrednio uzależniony od charakteru i rodzaju prowadzonej działalności.

 

Wykonujemy także analizy fizykochemiczne gleby, dzięki którym można precyzyjnie ustalić dawki nawozowe dla roślin. Wykonywane badania pozwalają określić zawartość podstawowych składników pokarmowych, takich jak: azot, potas, fosfor, magnez, sód, wapń. W naszej ofercie znajduje się również analiza wody nadosadowej, która powstaje w oczyszczalniach ścieków. 

 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner