Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Oferta

 

Nasza oferta obejmuje przeprowadzanie analiz jakościowych biogazu metodą chromatograficzną. Stosując urządzenie AMPTS, badamy biogazodochodowość substratów. Wykonujemy także analizy parametrów fizykochemicznych wody, ścieków, pofermentu i gleby. Pełna lista oferowanych przez nas badań dostępna jest w znajdującej się poniżej tabelce. Oprócz tego posiadamy odpowiednie przygotowanie i sprzęt do realizacji zamówień o niestandardowym charakterze.

 

Cennik podstawowych badań (kliknij tutaj)

 

Przy większej ilości próbek lub stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.

 

W przypadku pytań dotyczących konkretnych badań najlepiej skontaktować się z naszym laboratorium.

 

L.p.

Oznaczanie

Zakres

Metoda

Analizy fizykochemiczne

1

Sucha masa

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Grawimetryczna PN EN 12880; PN-EN 15934

2

Sucha masa

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Wagosuszarkowa - Procedura badawcza

3

Sucha pozostałość po prażeniu

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Grawimetryczna PN EN 12879; PN-EN 15935

4

Sucha masa organiczna

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Grawimetryczna PN EN 12879

5

Zawiesiny ogólne i mineralne

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, ścieki z myjni samochodowych, odpady rolno-spożywcze i in.

Wagowa PN-EN 872:2007P

6

 

pH

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Elektrometryczna PN-EN 12176;

PN-EN 15933

7

Lotne kwasy tłuszczowe - FOS (ilościowo)

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Miareczkowa - Procedura badawcza

8

Pojemność buforowa - TAC

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Miareczkowa - Procedura badawcza

9

FOS/TAC

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Obliczeniowa

10

Przewodność elektryczna właściwa

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Elektrometryczna PN-EN 27888:1999P

11

Pomiar redox

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Elektrometryczna PN-ISO 11271:2007P

12

Zawartość tlenu

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Bezpośrednia PN-EN ISO 5814:2013-04E

13

BZT5

Ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Miareczkowa PN-EN 1899-2:202P

14

ChZT

Ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Miareczkowa PN-74 C-04578/03

15

Azot Kjeldahla (ogólny)

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Kolorymetryczna PN-EN 13342

16

Azot amonowy

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Kolorymetryczna PN-ISO 7150-1:2002P

17

Fosfor ogólny

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Kolorymetryczna PN-EN 14672:2006P

18

Fosforany, fosfor całkowity

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Kolorymetryczna PN-EN ISO 6878:2006P

19

Chlorki

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Elektrometryczna PN-80-C-04617/04

20

Siarczany

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Grawimetryczna PN-ISO 9280:2002P

21

Siarka całkowita

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Grawimetryczna PN-ISO 334:1997P

22

Twardość wody

Woda

Miareczkowa PN-C-04554-4:1999P

PN-ISO 6059:1999P

23

Zawartość wapnia

Woda

Miareczkowa PN-ISO 6058:1999P

24

Zawartość magnezu

Woda

Miareczkowa PN-C-04554-4:1999P

25

Mineralizacja próbki

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Procedura badawcza

26

Lotne kwasy tłuszczowe

Woda, ścieki, osady ściekowe, kiszonka kukurydzy, gnojowica, osady z fermentacji metanowej, masa fermentacyjna i pofermentacyjna, odpady rolno-spożywcze i in.

Chromatografia gazowa - Procedura badawcza

27

Ropopochodne

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze, ścieki z myjni samochodowych, gleba i in.

Chromatografia gazowa PN-C-04643:1994P

PN-EN ISO 9377-2:2003P

28

Zawartość metali: K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Ni, Cd i inne

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze, gleba, powietrze i in.

Mineralizacja próbki oraz oznaczenie ASA bądź ICP (w zależności od metalu)

 29

Zawartość mikroelementów: Se, Ni, Co, Mo, Cu, Zn, Mn, Na, Fe Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze, gleba, powietrze i in. Mineralizacja próbki oraz oznaczenie ASA bądź ICP ( w zależności od mikroelementu

Badania biologiczne

30

Zawartość pasożytów

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze, gleba i in.

Procedura badawcza - ilościowo i jakościowo

 31

E. Coli

Masa pofermentacyjna, woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej,

Analiza mikrobiologiczna – ilościowo i jakościowo

 32

Salmonella

Masa pofermentacyjna, woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, Analiza mikrobiologiczna – ilościowo i jakościowo

33

Enterococcus

Masa pofermentacyjna, woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, Analiza mikrobiologiczna – ilościowo i jakościowo

Pobór prób, pomiary w terenie

34

Pobór próbki – jeden punkt.

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze, gleba i in.

PN-EN ISO 566-7 PN-B 12098

35

Pomiar w terenie za pomocą głowicy zanurzeniowej pH, konduktywności, potencjału redox, tlenu i temperatury – jeden punkt.

Woda, ścieki, osady ściekowe, osady z fermentacji metanowej, odpady rolno-spożywcze i in.

Procedura badawcza

Analiza procesu fermentacji metanowej

36

 

Badanie biogazodochodowości pojedynczego substratu wraz z badaniem składu biogazu CH4, CO2, H2S *

Odpady rolnicze i przemysłu spożywczego, osady ściekowe, odpady zielone.

VDI 4630

Procedura badawcza

 37

Badanie biogazodochodowości mieszaniny substratów wraz z badaniem składu biogazu CH4, CO2, H2S * Masa pofermentacyjna, masa fermentacyjna odpady rolnicze i z przemysłu spożywczego, osady ściekowe, odpady zielone.

VDI 4630

Procedura badawcza

 38

Analiza biogazu – CH4, CO2, H2S, Analiza biogazu – CH4, CO2, H2S,

Chromatografia gazowa - Procedura badawcza

Szkolenia i przedstawianie wyników

Teoretyczne: fermentacja metanowa, charakterystyka elementów ciągu     technologicznego biogazowni, charakterystyka wybranych podłoży (substratów)

Poziom techniczno – akademicki (inżynieryjny)      

Praktyczne: zasada pracy i działania elementów wybranej biogazowni,

Poziom techniczno – akademicki (inżynieryjny)

Sprawozdanie z przeprowadzonych analiz

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Technologiczna interpretacja wyników

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

*Przed i po badaniu biogazodochodowości oznaczane są parametry:

pH, przewodność, sucha masa i sucha masa organiczna

 

Pakiety analiz kierowane do biogazowni

Analiza substratu:

 • pH,
 • przewodność,
 • sucha masa,
 • sucha masa organiczna,
 • ChZT

Analiza masy fermentacyjnej - pakiet podstawowy

 • pH,
 • FOS
 • TAC
 • FOS/TAC

Analiza masy fermentacyjnej - pakiet rozszerzony

 • pH,
 • przewodność,
 • FOS
 • TAC
 • FOS/TAC
 • sucha masa,
 • sucha masa organiczna,
 • azot amonowy.

Analiza masy pofermentacyjnej:

 • sucha masa
 • pH
 • azot ogólny
 • azot amonowy
 • potas
 • fosfor
 • Na, Ca, Mg

Jeśli nie został wymieniony parametr, którego szukasz, skontaktuj się z nami.

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner