Rejestracja

Odpady i nawozy

  • Głównym, pożądanym produktem procesu fermentacji jest biogaz. Jednakże powstająca pulpa pofermentacyjna również może stanowić pożądany produkt - jeżeli będzie ona wykorzystana w prawidłowy sposób. 
  • Osad pofermentacyjny można odseparować na frakcję stałą oraz płynną. Część płynna może być zawracana do procesu jako recyrkulat (funkcja rozwadniająca i zaszczepowa) bądź może służyć do nawadniania pól. Natomiast frakcja stała może zostać wykorzystana do nawożenia pól.
  • Analiza powstałego osadu pofermentacyjnego pozwala na doskonalenie technologii jego zagospodarowania. W laboratorium nasi specjaliści badają poferment pod kątem zawartości: N, P, K (azotu, fosforu, potasu), Na, Ca oraz Mg. Co więcej w pofermencie ważne jest zmierzenie: pH, przewodności, suchej masy oraz suchej masy organicznej. Znając wartości poszczególnych parametrów rolnicy wiedzą jaką ilość pofermentu powinni wylać na pole.
  • Do gospodarstw rolnych, które chciałyby wybudować biogazownię kierujemy ofertę z zakresu badania odpadów rolniczych, które miałyby ulegać kontrolowanej fermentacji metanowej. Biomasę analizujemy pod kątem jakości produkowanego przez nią biogazu, natomiast powstałą pulpę pofermentacyjną pod kątem przydatności do celów nawozowych. Badania pozwalają ocenić czy praca wybudowanej biogazowni byłaby efektywana a tym samym opłacalna.

 

Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.