Rejestracja

Powietrze i gazy

  • AMPTS - nasi wyspecjalizowani analitycy przeprowadzają badanie biogazodochodowości pojedynczych substratów bądź ich mieszanek przy użyciu urządzenia AMPTS, który mierzy objętości (dobowy przyrost) pozyskanego biogazu z użytych substratów.
  • Chromatograf gazowy - aby zmierzyć zawartość metanu w biogazie, niezbędne jest chromatograficzne oznaczenie próby - poprzez zmierzenie wartości CH4 możliwa jest ocena efektywności analizowanych substratów. Biogaz oprócz metanu zawiera dwutlenek węgla i siarkowodór, które zmniejszają wartość energetyczną i ograniczają jego techniczne wykorzystanie m.in. przez działanie korozyjne na instalację. W związku z tym w naszym laboratorium wykonujemy analizę chromatograficzną  powstałego biogazu pod względem zawartości: CH4 [%], CO2[%], H2S [ppm].
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.