Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Szkolenie - zasady bezpieczeństwa pracy z materiałami niebezpiecznymi

plik Szkolenie - zasady bezpieczeństwa pracy z materiałami niebezpiecznymi

30.10.2014 pracownicy naszego laboratorium wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez "Pracodawców Pomorza" szkolenie nt. zasad bezpieczeństwa pracy w kontakcie z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia oraz wdrażanie rozporządzeń REACH i CLP.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się między innymi jak spełniać nowe wymogi REACH i CLP co więcej jak postępować z materiałami szkodliwymi i jak oddziałowują one na nasze zdrowie i życie.

 

AGENDA SPOTKANIA:

 • Rozporządzenie REACH – nowa polityka wobec chemikaliów
 • ECHA – instytucja „stojąca na straży chemikaliów”
 • Rejestracja chemikaliów – praktyczne aspekty
 • Ocena substancji, ocena dokumentacji i ocena propozycji badań
 • Udzielanie zezwoleń
 • Ograniczenia
 • Obowiązki użytkowników
 • CLP – nowa klasyfikacja i oznakowanie
 • Karty charakterystyki / Informacje o produkcie – informacje przekazywane w łańcuchu dostaw
 • Scenariusze narażenia
 • Informowanie pracowników o zagrożeniach i środkach ochrony
 • Wsparcie przedsiębiorstw

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, targach, seminariach i sympozjach nasi specjaliści nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, rozwijają się zawodowo oraz podążają za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Zapraszamy do zapoznania się zpełnym zakresem szkolenia http://pracodawcypomorza.pl/newsletters/szkolenie-dot-wdrazania-rozporzadzen-reach-i-clp-30-10-2014/

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner