Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

PARAMETRY I INHIBITORY PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ

plik PARAMETRY I INHIBITORY PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ

PARAMETRY PROCESU - prawidłowy przebieg procesu fermentacji metanowej może zajść tylko wtedy, kiedy parametry procesu będą zapewniały hodowanym mikroorganizmom warunki do ich wzrostu, odżywienia oraz rozmnażania.

 

FOS/TAC - Poszerzyliśmy zakres usług naszego laboratorium o badania parametrów FOS, TAC, FOS/TAC pulpy fermentacyjnej. Tego rodzaju badania pozwalają na sprawdzanie efektywności działania Państwa biogazowni. Współczynnik FOS/TAC pozwala na określenie wielkości obciążenia (niedociążenia bądź przeciążenia) komory fermentacyjnej.

 

C/N - jest to bardzo istotny element bilansu składników w komorze fermentacyjnej. Dany współczynnik wyznacza się na podstawie takich badań jak sucha masa organiczna i azot ogólny. Zakłócenia w wartości C/N prowadzą do spadku ilości produkowanego metanu oraz zahamowania wzrostu bakterii.

 

Temperatura -utrzymanie w całej objętości komory fermentacyjnej stałej i odpowiedniej temperatury ma ogromny wpływ na przebieg oraz wydajność procesu fermentacji.

 

Odczyn - pH środowiska panującego w komorach fermentacyjnych wysoce wpływa na efektywność produkcji biometanu. W miare możliwości powinno się utzymywać stabilne pH o wartościach literaturowych. Odczyn masy fermentacyjnej jest bardzo niestabilny ze względu na tempo pracy poszczególnych grup bakterii jak i wprowadzanie nowych porcji substratów do komory fermentacyjnej.

 

INHIBITORY PROCESU - Zjawisko spowolnienia procesu fermentacji lub też jego całkowitego, nieodwracalnego bądź odwracalnego zatrzymania nazywane jest inhibicją. Inhibitorem procesu fermentacji metanowej mogą być zarówno parametry technologiczne procesu jak i techniczne fermentatora oraz czynniki fizyczne i substancje chemiczne. Związki chemiczne dostają się do komory fermentacyjnej wraz z substratem ale również są produkowane podczas powstawania biogazu.

 

Tlen -proces fermentacji metanowej prowadzony jest przez bakterie anaerobowe w środowisku beztlenowym, już śladowe ilości tlenu w komorze fermentacyjnej wpływają toksycznie na mikroorganizmy.

 

Amoniak - zbyd duże stężenie amoniaku powoduje zahamowanie procesu fermentacji metanowej poprzez inhibicję enzymów biorących udział w metanogenezie.

 

Siarkowodór - gaz powstający w wyniku redukcji siarczanów do siarczków. Obecność siarkowodoru w komorze fermentacyjnej sprawia wiele problemów technologicznych, między innymi: korozję rurociągów, zbiorników metalowych oraz marmatury.

 

Metale ciężkie - wpływają one niekorzystnie na anaerobowy proces produkcji biogazu gdy występują w formie kationów.

 

Toksyczne związki organiczne - zbyt wysokie stężenie związków organicznych takich jak: niezdysocjowane lotne kwasy, formaldehyd, chloroform, bromek etylu, nafta powodują hamowanie procesu fermentacji metanowej

 

 

 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner