Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Dlaczego warto wykonywać badania ścieków i osadów ściekowych?

plik Dlaczego warto wykonywać badania ścieków i osadów ściekowych?

W trosce o bezpieczeństwo własne, a także bezpieczeństwo naszej planety, powinniśmy regularnie przeprowadzać badania ścieków i osadów ściekowych. Pozwolą one w porę wykryć niebezpieczne substancje, zagrażające naszemu zdrowiu.

 

Najczęściej analizuje się następujące parametry:

 • pH,
 • przewodność,
 • suchą masę,
 • suchą masę organiczną,
 • ChZT, BZT5, azot Kjeldahla,
 • zawiesiny, potencjał redoks,
 • zawartość pierwiastków.

Na czym polegają badania i dlaczego należy je wykonywać?

 

Ogólna charakterystyka badań

 

Obowiązek regularnych badań ścieków i osadów ściekowych nakłada na każde przedsiębiorstwo prawo. Dzięki ich badaniu zoptymalizujemy pracę oczyszczalni i procesów technologicznych.

W lokalnych oczyszczalniach ścieków kontrola sprowadza się najczęściej do kontroli częstotliwości wywożenia osadów ściekowych oraz stanu technicznego urządzenia i armatury pomiarowej. Im oczyszczalnia większa, tym zakres badań powinien być szerszy.

 

Dlaczego warto?

 

Badania ścieków i osadów ściekowych należy przeprowadzać przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa oraz z pobudek ekologicznych. Woda zużyta bowiem zawiera wiele szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, zagrażających życiu i zdrowiu. Dzięki badaniom dowiemy się, czy ścieki zawierają bakterie, metale ciężkie lub substancje toksyczne. Taki skład ścieków przyczynia się do degradacji gruntów i stwarza zagrożenie dla środowiska i człowieka.

Inwestując w oczyszczalnię pamiętajmy o art. 122 ustawy – Prawo wodne oraz prawo ochrony środowiska art. 154. Zgodnie z nim, „organ ochrony może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska”.

Chcąc odprowadzić więcej ścieków niż 5 m3 d-1  trzeba postarać się o pozwolenie wodnoprawne, które nie będzie potrzebne jednak właścicielom małych, przydomowych oczyszczalni. W przypadku większych oczyszczalni, należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner