Rejestracja
Cover Image

Dlaczego warto wykonywać badania ścieków i osadów ściekowych?

Sierpień 27, 2019 - Czas czytania: 4 minut

W trosce o bezpieczeństwo własne, a także bezpieczeństwo naszej planety, powinniśmy regularnie przeprowadzać badania ścieków i osadów ściekowych. Pozwolą one w porę wykryć niebezpieczne substancje, zagrażające naszemu zdrowiu.

Najczęściej analizuje się następujące parametry:

 

 

  • pH,
  • przewodność,
  • suchą masę,
  • suchą masę organiczną,
  • ChZT, BZT5, azot Kjeldahla,
  • zawiesiny, potencjał redoks,
  • zawartość pierwiastków.

 

Na czym polegają badania i dlaczego należy je wykonywać?

 

Ogólna charakterystyka badań

 

Obowiązek regularnych badań ścieków i osadów ściekowych nakłada na każde przedsiębiorstwo prawo. Dzięki ich badaniu zoptymalizujemy pracę oczyszczalni i procesów technologicznych.

W lokalnych oczyszczalniach ścieków kontrola sprowadza się najczęściej do kontroli częstotliwości wywożenia osadów ściekowych oraz stanu technicznego urządzenia i armatury pomiarowej. Im oczyszczalnia większa, tym zakres badań powinien być szerszy.

 

Dlaczego warto?

 

Badania ścieków i osadów ściekowych należy przeprowadzać przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa oraz z pobudek ekologicznychWoda zużyta bowiem zawiera wiele szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, zagrażających życiu i zdrowiu. Dzięki badaniom dowiemy się, czy ścieki zawierają bakterie, metale ciężkie lub substancje toksyczne. Taki skład ścieków przyczynia się do degradacji gruntów i stwarza zagrożenie dla środowiska i człowieka.

Inwestując w oczyszczalnię pamiętajmy o art. 122 ustawy – Prawo wodne oraz prawo ochrony środowiska art. 154. Zgodnie z nim, „organ ochrony może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska”.

Chcąc odprowadzić więcej ścieków niż 5 m3 d-1  trzeba postarać się o pozwolenie wodnoprawne, które nie będzie potrzebne jednak właścicielom małych, przydomowych oczyszczalni. W przypadku większych oczyszczalni, należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.